دروغ دوست داشتنی

باز هم دروغ بگو! اشکالی ندارد.

گفته ای که امروز هم جلسه داری و دیر می آیی.

گفته ای که ما برای ناهار منتظرت نمانیم.

گفته ای  که همانجا با همکاران ناهارت را نوش جان می کنی.

 

غذایت را گرم نگه می دارم. می دانم که دروغ امروزت هم همان طعم روزهای قبل را دارد و گرسنه به خانه خواهی آمد.

دروغ هایت را هم دوست می دارم.


/ 0 نظر / 3 بازدید