بندهای پنهان

خنده دار است که من امروز را به خاطر گل پسر سر کار نرفته ام  و آنوقت گل پسر ساعت یازده صبح به دعوت دوستش رفته است مهمانی!

حالا ما یک مادر تنها در خانه داریم که دست و دلش به هیچ کاری نمی رود . مادری که تا بوی عطرکودکش در خانه نپیچد نمی تواند نفس بکشد و کاری بکند!

مادر گریخته است به فضای مجازی تا نیندیشد به اینکه چگونه دقایق زندگی اش گره خورده اند در کل کل های روزانه اش با گل پسر .

/ 0 نظر / 9 بازدید