کودک عشق را به مادر می آموزد یا مادر عشق را به کودک؟

من با اولی بیشتر موافقم . 

شما چطور؟