قهوه ام را تلخ تلخ می خورم

                                           به طعم ناب زندگی.