اگر دفتر نبود

چه کسی بار سنگین غصه را  بر  دوش  می گرفت؟