اگر زندگی همواره بر وفق مراد بود

نه هیچ کس شاعر می شد

نه فیلسوف

ونه دانشمند...