دیروز در کلاس شطرنج استاد به گل پسرهفت ساله گفت بنویس:

شاه - وزیر -رخ -اسب- فیل

گل پسر نوشت:

شاه-وزیر-رخ  -  رخش   - پیل

 

من در مقابل چشمان متعجب و پرسشگر استاد فقط گفتم:

پسرم شاهنامه فردوسی می خواند.