پرسش : " امروز روز هفتم ماه است. هشت روز بعد چه روزی از ماه خواهد بود؟"

پاسخ :" روز شهادت........."

 

توضیح:پرسش مربوط به صفحه ی 9 کتاب ریاضی سال دوم دبستان است.