می دانید تمام خستگی های یک مادر چگونه رفع می شود؟

 

وقتی که گل پسرش از مدرسه بیاید و بگوید "آموزگارم گفته برو و از پدر مادرت تشکر کن که تو را این قدر خوب تربیت کرده اند"

و تو به یاد بیاوری که این جمله را بارها و بارها از زبان هرکس و در هر جایی که با گل پسرت آشنا شده است شنیده ای.

 

چه تشکری از این بالاتر می خواهد یک مادر؟

 

در زمانه ای که پسران همسن و سال گل پسر  به مادرانی که دنبال پسرشان درمدرسه ایستاده اند می گویند"نامحرم ها بروند کنار!"  من گل پسری دارم که جلوی هر دری می رسد حق تقدم را به من تعارف می کند با این جمله ی کوتاه : " لیدیز فرست! "

اکنون منم اینجا خوشبخت ترین مادر دنیا.