همه ی انسان ها تاوان می دهند

بعضی تاوان اشتباهات خود را می دهند و بعضی تاوان اشتباهات دیگران را...